Thế gian còn dại chưa khôn Sống mặc áo rách chết chôn áo lành

Thế gian còn dại chưa khôn…
Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành…

2 thoughts on “Thế gian còn dại chưa khôn Sống mặc áo rách chết chôn áo lành”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *