Thầy thuốc Minh Đức với Giáo sư Hoàng Tuỵ ông chính là người nổi tiếng trong thế giới toán học với lát cắt Tuỵ

Thầy thuốc Minh Đức với Giáo sư Hoàng Tuỵ, ông chính là người nổi tiếng trong thế giới toán học với “lát cắt Tuỵ”.

2 thoughts on “Thầy thuốc Minh Đức với Giáo sư Hoàng Tuỵ ông chính là người nổi tiếng trong thế giới toán học với lát cắt Tuỵ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *