Ơi cô gái Trường Sơn Bao đêm em đi mở đường

Ơi cô gái Trường Sơn
Bao đêm em đi mở đường
Cho từng chuyến xe anh qua
Vang giọng hát em ngân xa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *