Hai tấm hình Một bên cháu được 6 tháng còn một bên cháu gần thôi nôi

Hai tấm hình
Một bên cháu được 6 tháng – còn một bên cháu gần thôi nôi
Thời gian trôi qua nhanh thật,-

2 thoughts on “Hai tấm hình Một bên cháu được 6 tháng còn một bên cháu gần thôi nôi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *