Đâu ai ngồi đó chỉ để Đợi chờ người như anh

Đâu ai ngồi đó chỉ để . Đợi chờ người như anh ! Đâu ai đứng đó đợi mình. Đâu ai dám yêu 1 người như mình ! ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *