Anh nài hình như con cụ nào cũng to to Ngày xưa cũng nhiều người khen tuổi trẻ tài cao

Anh nài hình như con cụ nào cũng to to…..
Ngày xưa cũng nhiều người khen tuổi trẻ tài cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *